Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Смолiнський Андрiй Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2015

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

13657546

4. Місцезнаходження

Івано-Франківська , Iвано-Франкiвський, 76018, м.Iвано-франкiвськ, I Макуха. буд41/А

5. Міжміський код, телефон та факс

(0342) 523242 (0342) 523242

6. Електронна поштова адреса

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2015

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень Цiннi папери України №77 частина II

 

29.04.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

texno-shina.com.ua

в мережі Інтернет

29.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

- "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, так як станом на 31.12.2014 року емiтент не отримував лiцензiй на окремi види дiяльностi;
-"Вiдомостi щодо щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб " вiдсутнi, оскiльки ПрАТ станом на 31.12.2014 року участi у створеннi юридичних осiб не приймав.
Посада корпоративного секретаря в емiтента вiдсутня;
"Iнформацiя про процентнi облiгацiї" - вiдсутня, так як Емiтент процентнi облiгацiї не випускав;
- "Iнформацiя про дисконтнi облiгацiї" - вiдсутня, так як Емiтент дисконтнi облiгацiї не випускав;
- "Iнформацiя про цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї вiдсутня, так як Емiтент цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї не випускав.
- "Iнформацiя про iншi цiннi папери вiдсутня", так як Емiтент iншi цiннi папери не випускав;
- "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" -вiдсутня, так як Емiтент похiднi цiннi папери не випускав.
-"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду " вiдсутня, так як викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. ;
-"Iнформацiя стосовно п.15-24 не надається через те, що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН.
-"Рiчна фiнансова звiтнiсть , складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" вiдсутня, так як товариство не готує фiнансову звiтнiсть
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв.
-"Звiт про стан обєкта нерухомостi" вiдсутнiй, так як товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання зобовязань за якими забезпечене об'єктами
нерухомостi.
-Iнформацiя про збори акцiонерiв вiдсутня, так як у 2014 роцi емiтент збори акцiонерiв не проводив у зв'язку iз вiдсутнiстю коштiв.
iнформацiя про обсяги виробництва вiдсутня, так як емiтент виробництвом не займається
iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, так як емiтент продукцiю не виробляє
-емiтент не являється фiнансовою установою;

     

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АА 171483

3. Дата проведення державної реєстрації

14.09.1994

4. Територія (область)

 

5. Статутний капітал (грн)

420000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

45.31 Оптова торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв

45.32 Роздрiбна торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв

45.11 Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами

10. Органи управління підприємства

Акцiонерне товариство

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Кредi Агрiколь Банк"

2) МФО банку

300614

3) поточний рахунок

2600600020071

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

5) МФО банку

 

6) поточний рахунок

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Смолiнський Андрiй Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

 

4) рік народження**

0

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Посада, яку займав заступник директора Товариства

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2014 до переобрання

9) Опис

Директор свої посадовi обов"язки виконує згiдно Статуту товариства.
Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не отримував.
Змiни у персональному проведенi згiдно рiшення зборiв акцiонерiв.
Згоди на розголошення паспортних даних та iншої iнформацiї не отримано
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Смолiнський Андрiй Володимирович

 

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

фiзична особа

- - -

39959

99.8975

39959

0

0

0

Усього

39959

99.8975

39959

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

 

 

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

18.04.2014

Кворум зборів**

99.98

Опис

Порядок денний:
1.Обрання робочих органiв загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Затвердження звiту директора про результат дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
3.Затвердження звiту ревiзора Товариства
4.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
5.Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за звiтний рiк.
6.Обрання директора Товариства.
7.Про перетворення Товариства в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю з передачею йому усiх прав та обов’язкiв Товариства.
8.Про створення Комiсiї з перетворення та делегування їй повноважень щодо органiзацiї перетворення.
9.Про обрання Голови та членiв Комiсiї з припинення
10.Про визначення порядку викупу Товаристом акцiй у акцiонерiв, якi вимагають цього.
11.Про порядок обмiну акцiй на частки у Статутному фондi правонаступника пiд час перетворення.
12. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, про характер правочинiв та їх граничну вартiсть.
Пропозицiй до перелiку питань денного не надходило. По всiх питаннях порядку денного прийнятi вiдповiднi рiшення.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28.12.2010

69/10/1/10

Iвано-Франкiвське ТУ ДКЦПФР

UA4000026736

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10.5

40000

420000

100

Опис

Торгiвля акцiями на зовнiшнiх i внутрiшнiх ринках не здiйснювалася
Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв вiдсутнi
В звiтному перiодi емiтент додаткову емiсiю не проводив
акцiї емiтента розмiщенi в повному обсязi.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

687.4

707.0

0

0

687.4

707.0

будівлі та споруди

525.5

507.4

0

0

525.5

507.4

машини та обладнання

53.4

48.3

0

0

53.4

48.3

транспортні засоби

107.8

150.4

0

0

107.8

150.4

інші

0.7

0.9

0

0

0.7

0.9

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

687.4

707.0

0

0

687.4

707.0

Опис

данi вiдсутнi

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-801.6

418.5

Статутний капітал (тис. грн.)

420

420

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

420

420

Опис

Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360.

Висновок

Статутний капiтал перевищує розрахункову вартiсть чистих активiв на 1221,6 тис.грн. Скоригований статутний капiтал перевищує розрахункову вартiсть чистих активiв на 1221,6 тис.грн. Порушенi вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капiталу.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

65.5

X

X

у тому числі:

 

вiдновлювальна кредитна лiнiя

04.10.2011

65.5

17.5

03.10.2015

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

4

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

442.1

X

X

Інші зобов'язання

X

1227.5

X

X

Усього зобов'язань

X

1739.1

X

X

Опис:

данi вiдсутнi


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

18.04.2014

22.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ «АУДИТ-СЕРВIС IНК»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

13659226

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

76018, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б. Лепкого буд. 34, офiс 1.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№0036 04.11.2010

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014

Думка аудитора***

умовно-позитивна


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

1

0

3

2012

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): данi вiдсутнi

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): данi вiдсутнi

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): у звiтному перiодi емiтент позачерговi збори не проводив

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

данi вiдсутнi

Інші (запишіть)

у емiтента немає наглядової ради

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

у емiтента немає наглядової ради

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): наглядової ради немає

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

наглядової ради немає

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

данi вiдсутнi

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Ні

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

данi вiдсутнi

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

емiтент аудитора не змiнював

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

директор

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

данi вiдсутнi

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): данi вiдсутнi

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/в


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т"

за ЄДРПОУ

13657546

Територія

 

за КОАТУУ

2610100000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

46.73

Середня кількість працівників

   

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

 

Адреса, телефон

м.Iвано-Франкiвськ, вул.I.Макуха 41 а

 

 

Форма № 1-м

1. Баланс
на 24.04.2015 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

687.4

707.0

- первісна вартість

1011

1251.1

1237.0

- знос

1012

( 536.7 )

( 530.0 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

687.4

707.0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

248.6

86.5

- у тому числі готова продукція

1103

198.9

54.2

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

4.3

134.3

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0

0.2

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

7.1

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

0

0.6

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0.2

Інші оборотні активи

1190

0

1.6

Усього за розділом II

1195

252.9

230.5

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

940.3

937.5

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

420.0

420.0

Додатковий капітал

1410

282.0

282.1

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-283.5

-1503.7

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

418.5

-801.6

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

236.8

65.5

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

217.8

471.6

розрахунками з бюджетом

1620

7.8

4.0

у тому числі з податку на прибуток

1621

0.3

0.2

- зі страхування

1625

0.6

0.8

- з оплати праці

1630

3.9

2.1

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

54.9

1195.1

Усього за розділом IІІ

1695

521.8

1739.1

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

940.3

937.5


 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

391.2

769.8

Інші операційні доходи

2120

127.4

193.4

Інші доходи

2240

0

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

518.6

963.2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 101.7 )

( 405.6 )

Інші операційні витрати

2180

( 887.4 )

( 4932 )

Інші витрати

2270

( 76.1 )

( 64.2 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 1065.2 )

( 963.0 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

-546.6

0.2

Податок на прибуток

2300

( 0.3 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-546.9

0.2

 

Примітки до балансу

 

Примітки до звіту про фінансові результати

д/в

Керівник

Смолiнський А.В.

Головний бухгалтер