Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова комiсiї з припинення

 

 

 

Тацуняк Богдан Ярославович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

28.08.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

76014, Iвано-Франкiвська , м.Iвано-Франкiвськ , I Макуха. буд 41/А

4. Код за ЄДРПОУ

13657546

5. Міжміський код та телефон, факс

0342 523241 0342 523242

6. Електронна поштова адреса

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.08.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

164 Вiдомостi НКЦПФР

31.08.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

texno-shina.com.ua

в мережі Інтернет

31.08.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

№ з/п

Дата прийняття рішення

Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента

Способи припинення

1

2

3

4

1

23.08.2017

Загальнi збори акцiонерiв

Перетворення

Зміст інформації:

1. Дата прийняття рiшення про припинення: 23.08.2017р.
2. Рiшення про припинення емiтента шляхом перетворення прийняте рiчними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т » (Протокол №1/2017 вiд 23.08.2017 року.)
3. Причина такого рiшення: зменшення та оптимiзацiя витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як приватне акцiонерне товариство (надалi – ПрАТ).
4. Спосiб припинення: перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (надалi – ТОВ).
5. Дата проведення загальних зборiв, на яких розглядалося зазначене питання: 23.08.2017р.
6. Результати голосування: “За”: 39991 голоси, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi в зборах, “Проти”: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi в зборах.
7. Найменування юридичної особи правонаступника, порядок розподiлу активiв та зобов’язань, розмiр статутного капiталу правонаступника пiсля перетворення: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», яке iз статутним капiталом 420000,00 гривень буде повним правонаступником всього майна, всiх прав та обов’язкiв ПрАТ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», у зв'язку з чим активи, зобов'язання та власний капiтал ПрАТ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» у повному обсязi передаються ТОВ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» згiдно з передавальним актом.
8. Порядок та умови обмiну акцiй емiтента, який припиняється, на частки юридичної особи – правонаступника:
1) Акцiї товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства – правонаступника та розподiляються з коефiцiєнтом 1:1 серед його учасникiв.
2) Кожен акцiонер ПрАТ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капiталi правонаступника – ТОВ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т».
3) Розподiл часток створюваного Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi ПрАТ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», що перетворюється. Одна акцiя ПрАТ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» номiнальною вартiстю 10,50 грн. дорiвнює розмiру частки в розмiрi 10,50 грн. ТОВ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т». Розмiр частки учасника у статутному капiталi ТОВ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» буде зафiксований у статутi новоствореного товариства та дорiвнюватиме розмiру загальної номiнальної вартостi акцiй належних йому у статутному капiталi ПрАТ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», до перетворення.