Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство “Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т” (код за ЄДРПОУ – 13657546, місцезнаходження: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ І.Макуха, будинок 41А) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів (надалі - Збори), які відбудуться  23 серпня 2017 р. о 10-00 годині за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ І.Макуха, будинок 41А. Реєстрація акціонерів буде проводитись 23 серпня 2017р. з 09-00  до 09-45 години за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах 18 серпня 2017р.. (станом на  24-00 год.).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: http:texno-shina.com.ua Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того, довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ І.Макуха , будинок 41А у робочі дні з 10-00 до 16-00 години. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами: Тацуняк Богдан Ярославович . Телефон для довідок: (0342) 523242

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії – Ткачика Михайла Васильовича; Члена лічильної комісії – Тацуняка Андрія Богдановича

2. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Зборів – Тацуняка Богдана Ярославовича, секретарем Зборів – Тацуняк Наталію Ярославівну.

3. Затвердження порядку проведення Зборів Товариства.

Проект рішення: Голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

4. Звіт Голови Правління Товариства про діяльність за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Голови Правління за 2016 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, розподіл прибутків (збитків) за 2016 рік.

Проект рішення: Річний звіт та баланс Товариства затвердити. Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи в 2016 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

7. Припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення: Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т»" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМКОМПЛЕКТ-ІВА».

8. Обрання комісії з припинення Товариства.

Проект рішення: Обрати комісію з припинення Товариства у наступному складі:

-      Голова комісії з припинення Тацуняк Богдан Ярославович, паспорт серії СС 158179, виданий Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області 03.12.1996 р., дата народження 18.01.1946 р.,  місце реєстрації: м. Івано-Франківськ, вул. К.Данила 1, кв. 4, ідентифікаційний номер: 1681903772.

-      Член комісії з припинення – Приймак Микола Іванович, паспорт серії СЕ 072707 , виданий Коломийським РВ УМВС в Івано-Франківській обл. 06.09.2007 р., дата народження  25.08.1962 р..,  місце реєстрації: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Голосків, ідентифікаційний номер: 2288202238

-      Член комісії з припинення – Тацуняк Наталія Ярославівна, паспорт серії CHNH2KRHF, виданий у Нессе-Апфельштедт 03.09.2010 р., дата народження 28.10.1959 р., місце реєстрації  Йоганнес-Майзель-Вег 1, 99192 Нойдітендорф, Німеччина.

Надати комісії з припинення Товариства повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Голові комісії з припинення надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у період проведення процедури щодо припинення ПрАТ шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

9. Затвердження порядку та умов здійснення  перетворення.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та умови перетворення Товариства, а саме:

1. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте Зборами рішення щодо припинення Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т".

3. Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.

4. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т " та публікує про це повідомлення в офіційному друкованому органі. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких  дій:  забезпечення  виконання  зобов'язань  шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та  відшкодування  збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються  протягом двох місяців з дня оприлюднення  повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т ".

5. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т " стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

6. Не раніше, ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення, комісія з припинення проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов’язків до правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» та проводить установчі збори товариства – правонаступника.

7. У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки комісія з припинення здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», що створюється у результаті перетворення.

 8. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акту комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

9. Після отримання Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій уповноважена Зборами особа подає державному реєстратору документи для внесення запису до ЄДР  про припинення Товариства.

10. Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» та про реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т».

10. Затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства-правонаступника.                                                                                                                             

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т " на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т»:

1. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т ", відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т ", що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т " номінальною вартістю 10,50 грн. (десять гривень п’ятдесят копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 10,50 грн. (десять гривень п’ятдесят копійок)  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т». Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т " до перетворення.

2. Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т ", що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», що створюється шляхом перетворення.

11. Затвердження плану перетворення Товариства.                                                                                         

Проект рішення: Затвердити план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т " в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " РЕМКОМПЛЕКТ-ІВА ":

1. Повне найменування Товариства, що перетворюється: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т». Код ЄДРПОУ 13657546. Місцезнаходження Товариства: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ І Макуха, будинок 41А. Розмір статутного капіталу: 420 000, 00 грн.

Товариство, що створюється під час припинення шляхом перетворення: Повне найменування Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т». Код ЄДРПОУ 13657546. Місцезнаходження Товариства: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ І.Макуха, будинок 41А. Розмір статутного капіталу: 420 000, 00 грн.

2. Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам: Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення Товариства в товариство з обмеженою відповідальністю. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» номінальною 10,50 грн. (десять гривень п’ятдесят копійок)  дорівнює розміру однієї частки вартістю 10,50 грн. (десять гривень п’ятдесят копійок) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т». Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» до перетворення. Суми можливих грошових виплат акціонерам не передбачені.

3. Відомості про права, які надаватимуться товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення. Інших цінних паперів, крім акцій Товариство не випускало.

4. Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві-правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам виногороди чи компенсації: Директор ТОВ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» Приймак Микола Іванович. Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі не передбачена.

12. Затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували проти рішення Зборів Товариства про перетворення.                                                                                                                          

Проект рішення: Затвердити порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю:

1. У строк з 28.08.2017 р. по 29.09.2017 р. включно акціонери, які мають намір реалізувати своє право на обов’язковий викуп Товариством належних їм акцій, повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 10.00 по 16.00 години  за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ Макуха, будинок 41А. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв’язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про викуп акцій у акціонерів не здійснюється. Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов’язкові дані: прізвище, ім’я та по-батькові; місце проживання; кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких вимагає акціонер; банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карткового рахунку, повне найменування банківської установи, МФО); контактний телефон акціонера. До вимоги про викуп обов’язково додаються: виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій; копія паспорта; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред’явлений паспорт.

2. Викуп акцій здійснюється на підставі укладення в письмовій формі договору купівлі-продажу акцій за ціною в розмірі 40,69 грн за одну акцію, що визначена відповідно до проведеної незалежної оцінки. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом десяти днів після отримання Товариством відповідної вимоги та підписання договору купівлі-продажу акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються.

13. Затвердження порядку та строків пред’явлення вимог кредиторів.

Проект рішення: Все майно, всі майнові права, грошові кошти, зобов’язання та інші права та обов’язки ПрАТ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» переходять до його правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т». Претензії кредиторів приймаються протягом двох місяців з моменту оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» шляхом перетворення.

Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» та публікує про це повідомлення в офіційному друкованому органі. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких  дій:  забезпечення  виконання  зобов'язань  шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та  відшкодування  збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються  протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т».

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

Звітний 2016

Попередній 2015

Усього активів

361,9

549,8

Основні засоби

344,3

367,4

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

6,5

167,5

Грошові кошти та їх еквіваленти

0,9

6,9

Нерозподілений прибуток

-1795,1

-1500,3

Власний капітал

-1093,0

-1006,6

Статутний капітал

420

420

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

1454,9

1556,4

Чистий прибуток (збиток)

-294,8

3,4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

40000

40000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

1

 

Наглядова рада Товариства