ПРОТОКОЛ   

Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства

«Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т»

(Код ЄДРПОУ 13657546, далі - Товариство)

23.08. 2017 року                                                                                         м. Івано-Франківськ

Дата, час і місце проведення загальних зборів акціонерів:

23.08. 2017 р.  10 год. 00 хв. м. Івано-Франківськ,  вул. Макуха 41 а 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь   у загальних зборах:

на 24-00 год.18 серпня 2017р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь   у загальних зборах: 2 фізичні особи які  володіють -  40000 акцій

Загальна кількість голосів – власників голосуючих  акцій товариства- 40000 шт.

Загальна кількість голосів – власників голосуючих  акцій товариства, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах:

Зареєстровано    1   акціонер, який  володіє 39991  голосуючими акціями, які є голосуючими з усіх питань порядку денного загальних   зборів акціонерів. голосування проводиться– бюлетенями з розрахунку 1 голосуюча акція - 1 голос.

Кворум загальних зборів акціонерів:    99,9775 % від  голосуючих акцій ПрАТ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», Повноваження реєстраційної комісії надано Тацуняк Наталії Ярославівні, яка оголосила   результати реєстрації комісії  акціонерів на загальних  зборах акціонерів ПрАТ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», за наслідком, яких загальні  збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Збори відкрив Голова Наглядової ради Тацуняк Богдан Ярославович

 

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.

3. Затвердження порядку проведення Зборів Товариства.

4. Звіт Директора Товариства про діяльність за 2016 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, розподіл прибутків (збитків) за 2016 рік.

7. Припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

8. Обрання комісії з припинення Товариства.

9. Затвердження порядку та умов здійснення  перетворення.

10. Затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства-правонаступника.                                                                                                                            

11. Затвердження плану перетворення Товариства.                                                                                         

12. Затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували проти рішення Зборів Товариства про перетворення.                                                                                                                          

13. Затвердження порядку та строків пред’явлення вимог кредиторів.

Пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

 

Розгляд питання порядку денного:

    По першому питанню:

Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

Головою  лічильної комісії Зборів Товариства обрати Ткачика Михайла Васильовича,

Секретарем  лічильної комісії Зборів Товариства обрати  Тацуняка Андрія Богдановича

Голосували:

“За” –  39991  голос , що складає 100 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Проти” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Утрималось” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

Не брали участь в голосуванні- 0 голосів.За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

 Обрати лічильну комісію  зборів Товариства у складі:

Головою   Ткачика Михайла Васильовича,

Секретарем     Тацуняка Андрія Богдановича

 

По другому питанню:

Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.

Головою  зборів обрати Тацуняка Богдана Ярославовича,

Секретарем  зборів обрати  Тацуняк Наталію Ярославівну

Голосували:

“За” –  39991  голос , що складає 100 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Проти” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Утрималось” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

Не брали участь в голосуванні- 0 голосів.За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Головою  зборів обрати Тацуняка Богдана Ярославовича,

Секретарем  зборів обрати   Тацуняк Наталію Ярославівну

 

По третьому питанню:

Затвердження порядку проведення Зборів Товариства.

СЛУХАЛИ:

Тацуняк Б.Я., який запропонував - голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Голосували:

“За” –  39991  голос , що складає 100 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Проти” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Утрималось” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

Не брали участь в голосуванні- 0 голосів.За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

 Голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

 

По четвертому питанню:

Звіт Директора Товариства про діяльність за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:  

 Директора ПрАТ “ Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т”    Приймака Миколи Івановича, який висвітлив основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Та запропонував затвердити звіт Директора за 2016 рік.

Голосували:

“За” –  39991  голос , що складає 100 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Проти” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Утрималось” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

Не брали участь в голосуванні- 0 голосів.За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

 Затвердити звіт Директора за 2016 рік.

 

По п’ятому питанню:

Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: 

Голову Наглядової ради Тацуняка Б.Я. який зачитав звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік, Та запропонував затвердити звіт Наглядової Ради за 2016 рік.

Голосували:

“За” –  39991  голос , що складає 100 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Проти” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Утрималось” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

Не брали участь в голосуванні- 0 голосів.За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової Ради за 2016 рік.

 

По шостому питанню:

Директора ПрАТ “ Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т”    Приймака Миколи Івановича, який зачитав присутнім річний звіт та баланс Товариства. Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи в 2016 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства, розподіл прибутків (збитків) за 2016 рік.

СЛУХАЛИ: 

Голосували:

“За” –  39991  голос , що складає 100 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Проти” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Утрималось” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

Не брали участь в голосуванні- 0 голосів.За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Річний звіт та баланс Товариства затвердити. Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи в 2016 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

 

По сьомому питанню:

Припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

СЛУХАЛИ: 

Тацуняка Б.Я., який запропонував припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т».

Голосували:

“За” –  39991  голос , що складає 100 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Проти” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Утрималось” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

Не брали участь в голосуванні- 0 голосів.За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т».

Рішення прийнято більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

 

По восьмому питанню:

Обрання комісії з припинення Товариства.

СЛУХАЛИ:

Тацуняка Б.Я.,  який запропонував обрати комісію з припинення Товариства у наступному складі:

-      Голова комісії з припинення Тацуняк Богдан Ярославович, паспорт серії СС 158179, виданий Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області 03.12.1996 р., дата народження 18.01.1946 р.,  місце реєстрації: м. Івано-Франківськ, вул. К.Данила 1, кв. 4, ідентифікаційний номер: 1681903772.

-      Член комісії з припинення – Приймак Микола Іванович, паспорт серії СЕ 072707 , виданий Коломийським РВ УМВС в Івано-Франківській обл. 06.09.2007 р., дата народження  25.08.1962 р..,  місце реєстрації: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Голосків, ідентифікаційний номер: 2288202238

-      Член комісії з припинення – Тацуняк Наталія Ярославівна, паспорт серії CHNH2KRHF, виданий у Нессе-Апфельштедт 03.09.2010 р., дата народження 28.10.1959 р., місце реєстрації  Йоганнес-Майзель-Вег 1, 99192 Нойдітендорф, Німеччина.

Надати комісії з припинення Товариства повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Голові комісії з припинення надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у період проведення процедури щодо припинення ПрАТ шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Голосували:

“За” –  39991  голос , що складає 100 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Проти” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Утрималось” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

Не брали участь в голосуванні- 0 голосів.За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати комісію з припинення Товариства у наступному складі:

-      Голова комісії з припинення Тацуняк Богдан Ярославович, паспорт серії СС 158179, виданий Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області 03.12.1996 р., дата народження 18.01.1946 р.,  місце реєстрації: м. Івано-Франківськ, вул. К.Данила 1, кв. 4, ідентифікаційний номер: 1681903772.

-      Член комісії з припинення – Приймак Микола Іванович, паспорт серії СЕ 072707 , виданий Коломийським РВ УМВС в Івано-Франківській обл. 06.09.2007 р., дата народження  25.08.1962 р..,  місце реєстрації: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Голосків, ідентифікаційний номер: 2288202238

-      Член комісії з припинення – Тацуняк Наталія Ярославівна, паспорт серії CHNH2KRHF, виданий у Нессе-Апфельштедт 03.09.2010 р., дата народження 28.10.1959 р., місце реєстрації  Йоганнес-Майзель-Вег 1, 99192 Нойдітендорф, Німеччина.

Надати комісії з припинення Товариства повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Голові комісії з припинення надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у період проведення процедури щодо припинення ПрАТ шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

 

По дев'ятому питанню:

Затвердження порядку та умов здійснення  перетворення.

СЛУХАЛИ: 

Тацуняка Б.Я.,  який запропонував затвердити наступний порядок та умови перетворення Товариства, а саме:

1. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте Зборами рішення щодо припинення Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т".

3. Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.

4. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» та публікує про це повідомлення в офіційному друкованому органі. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких  дій:  забезпечення  виконання  зобов'язань  шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та  відшкодування  збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються  протягом двох місяців з дня оприлюднення  повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т».

5. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

6. Не раніше, ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення, комісія з припинення проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов’язків до правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т" та проводить установчі збори товариства – правонаступника.

7. У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки комісія з припинення здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т", що створюється у результаті перетворення.

 8. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акту комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

9. Після отримання Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій уповноважена Зборами особа подає державному реєстратору документи для внесення запису до ЄДР  про припинення Товариства.

10. Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т" та про реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т".

Голосували:

“За” –  39991  голос , що складає 100 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Проти” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Утрималось” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

Не брали участь в голосуванні- 0 голосів.За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити наступний порядок та умови перетворення Товариства, а саме:

1. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте Зборами рішення щодо припинення Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т".

3. Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.

4. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» та публікує про це повідомлення в офіційному друкованому органі. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких  дій:  забезпечення  виконання  зобов'язань  шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та  відшкодування  збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються  протягом двох місяців з дня оприлюднення  повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т".

5. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т" стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

6. Не раніше, ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення, комісія з припинення проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов’язків до правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т" та проводить установчі збори товариства – правонаступника.

7. У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки комісія з припинення здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т", що створюється у результаті перетворення.

 8. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акту комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

9. Після отримання Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій уповноважена Зборами особа подає державному реєстратору документи для внесення запису до ЄДР  про припинення Товариства.

10. Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т" та про реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т".

 

По десятому питанню:

Затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства-правонаступника.                                                                                                                            

СЛУХАЛИ: 

Тацуняка Б.Я.,  який запропонував затвердити наступний порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т" на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т":

1. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т", правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т", відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» номінальною вартістю 10,50 грн. (десять гривень п’ятдесят копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 10,50 грн. (десять гривень п’ятдесят копійок)  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т ". Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т" дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» до перетворення.

2. Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», що створюється шляхом перетворення.

Голосували:

“За” –  39991  голос , що складає 100 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Проти” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Утрималось” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

Не брали участь в голосуванні- 0 голосів.За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т":

1. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т", правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» номінальною вартістю 10,50 грн. (десять гривень п’ятдесят копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 10,50 грн. (десять гривень п’ятдесят копійок)  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т". Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т" дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» до перетворення.

2. Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», що створюється шляхом перетворення.

 

По одинадцятому питанню:

Затвердження плану перетворення Товариства.                                                                                         

СЛУХАЛИ: 

Тацуняка Б.Я.,  який запропонував  затвердити план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т»:

1. Повне найменування Товариства, що перетворюється: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т». Код ЄДРПОУ 13657546. Місцезнаходження Товариства: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ І Макуха, будинок 41А. Розмір статутного капіталу: 420 000, 00 грн.

Товариство, що створюється під час припинення шляхом перетворення: Повне найменування Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т". Код ЄДРПОУ 13657546. Місцезнаходження Товариства: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ І.Макуха, будинок 41А. Розмір статутного капіталу: 420 000, 00 грн.

2. Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам: Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення Товариства в товариство з обмеженою відповідальністю. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т", правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» номінальною 10,50 грн. (десять гривень п’ятдесят копійок)  дорівнює розміру однієї частки вартістю 10,50 грн. (десять гривень п’ятдесят копійок) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т". Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т" дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» до перетворення. Суми можливих грошових виплат акціонерам не передбачені.

3. Відомості про права, які надаватимуться товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення. Інших цінних паперів, крім акцій Товариство не випускало.

4. Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві-правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам виногороди чи компенсації: Директор ТОВ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т" Приймак Микола Іванович. Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі не передбачена.

Голосували:

“За” –  39991  голос , що складає 100 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Проти” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Утрималось” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

Не брали участь в голосуванні- 0 голосів.За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т»:

1. Повне найменування Товариства, що перетворюється: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т». Код ЄДРПОУ 13657546. Місцезнаходження Товариства: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ І Макуха, будинок 41А. Розмір статутного капіталу: 420 000, 00 грн.

Товариство, що створюється під час припинення шляхом перетворення: Повне найменування Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т". Код ЄДРПОУ 13657546. Місцезнаходження Товариства: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ І.Макуха, будинок 41А. Розмір статутного капіталу: 420 000, 00 грн.

2. Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам: Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення Товариства в товариство з обмеженою відповідальністю. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т", правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т», що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» номінальною 10,50 грн. (десять гривень п’ятдесят копійок)  дорівнює розміру однієї частки вартістю 10,50 грн. (десять гривень п’ятдесят копійок) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т". Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т" дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» до перетворення. Суми можливих грошових виплат акціонерам не передбачені.

3. Відомості про права, які надаватимуться товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення. Інших цінних паперів, крім акцій Товариство не випускало.

4. Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві-правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам виногороди чи компенсації: Директор ТОВ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т" Приймак Микола Іванович. Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі не передбачена.

 

По дванадцятому питанню:

Затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували проти рішення Зборів Товариства про перетворення.

СЛУХАЛИ: 

Тацуняка Б.Я.,  який запропонував  затвердити порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю:

1. У строк з 28.08.2017 р. по 29.09.2017 р. включно акціонери, які мають намір реалізувати своє право на обов’язковий викуп Товариством належних їм акцій, повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 10.00 по 16.00 години  за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ Макуха, будинок 41А. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв’язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про викуп акцій у акціонерів не здійснюється. Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов’язкові дані: прізвище, ім’я та по-батькові; місце проживання; кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких вимагає акціонер; банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карткового рахунку, повне найменування банківської установи, МФО); контактний телефон акціонера. До вимоги про викуп обов’язково додаються: виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій; копія паспорта; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред’явлений паспорт.

2. Викуп акцій здійснюється на підставі укладення в письмовій формі договору купівлі-продажу акцій за ціною в розмірі 40,69 грн за одну акцію, що визначена відповідно до проведеної незалежної оцінки. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом десяти днів після отримання Товариством відповідної вимоги та підписання договору купівлі-продажу акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються.

Голосували:

“За” –  39991  голос , що складає 100 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Проти” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Утрималось” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

Не брали участь в голосуванні- 0 голосів.За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю:

1. У строк з 28.08.2017 р. по 29.09.2017 р. включно акціонери, які мають намір реалізувати своє право на обов’язковий викуп Товариством належних їм акцій, повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 10.00 по 16.00 години  за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ Макуха, будинок 41А. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв’язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про викуп акцій у акціонерів не здійснюється. Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов’язкові дані: прізвище, ім’я та по-батькові; місце проживання; кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких вимагає акціонер; банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карткового рахунку, повне найменування банківської установи, МФО); контактний телефон акціонера. До вимоги про викуп обов’язково додаються: виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій; копія паспорта; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред’явлений паспорт.

2. Викуп акцій здійснюється на підставі укладення в письмовій формі договору купівлі-продажу акцій за ціною в розмірі 40,69 грн за одну акцію, що визначена відповідно до проведеної незалежної оцінки. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом десяти днів після отримання Товариством відповідної вимоги та підписання договору купівлі-продажу акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються.

 

По тринадцятому питанню:

Затвердження порядку та строків пред’явлення вимог кредиторів.

СЛУХАЛИ: 

Тацуняка Б.Я.,  який вказав що все майно, всі майнові права, грошові кошти, зобов’язання та інші права та обов’язки ПрАТ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» переходять до його правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т". Претензії кредиторів приймаються протягом двох місяців з моменту оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» шляхом перетворення.

Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» та публікує про це повідомлення в офіційному друкованому органі. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких  дій:  забезпечення  виконання  зобов'язань  шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та  відшкодування  збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються  протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т».

Голосували:

“За” –  39991  голос , що складає 100 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Проти” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

“Утрималось” – 0 голосів , що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій,

Не брали участь в голосуванні- 0 голосів.За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Все майно, всі майнові права, грошові кошти, зобов’язання та інші права та обов’язки ПрАТ «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» переходять до його правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т". Претензії кредиторів приймаються протягом двох місяців з моменту оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» шляхом перетворення.

Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т» та публікує про це повідомлення в офіційному друкованому органі. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких  дій:  забезпечення  виконання  зобов'язань  шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та  відшкодування  збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються  протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т».

 

У зв'язку з вичерпанням питань порядку денного Голова зборів оголошує про закінчення Загальних зборів та дякує акціонерам за участь у зборах.

 

 

Голова  зборів   акціонерів               _____________                                 Тацуняк Б.Я.

 

 

 

 

Секретар  зборів    акціонерів               _____________                             Тацуняк Н.Я.