Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова комiсiї з припинення

 

 

 

Тацуняк Богдан Ярославович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

28.08.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

76014, Iвано-Франкiвська , м.Iвано-Франкiвськ, , I Макуха. буд41/А

4. Код за ЄДРПОУ

13657546

5. Міжміський код та телефон, факс

0342 523241 0342 523242

6. Електронна поштова адреса

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.08.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

164 Вiдомостi НКЦПФР

31.08.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

texno-shina.com.ua

в мережі Інтернет

31.08.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.08.2017

припинено повноваження

Директор

Приймак Микола Iванович

 

0

Зміст інформації:

Припинено повноваження за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т" (Протокол №1/2017 вiд 23.08.2017р.) у зв'язку з прийняттям рiшення про припинення приватного акцiонерного товариства “Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т” шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Не володiє часткою в статутному капiталi. На посадi перебував з 2015р. Згоди на публiкацiю паспортних даних не отримано.
Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

23.08.2017

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Тацуняк Богдан Ярославович

 

99.9775

Зміст інформації:

Припинено повноваження за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т" (Протокол №1/2017 вiд 23.08.2017р.) у зв'язку з прийняттям рiшення про припинення приватного акцiонерного товариства “Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т” шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, володiє часткою в статутному капiталi- 99,9775%. На посадi перебував з 2015р.Згоди на публiкацiю паспортних даних не отримано. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

23.08.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Тацуняк Наталiя Ярославовiвна

 

0

Зміст інформації:

Припинено повноваження за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т" (Протокол №1/2017 вiд 23.08.2017р.) у зв'язку з прийняттям рiшення про припинення приватного акцiонерного товариства “Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т” шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Не володiє часткою в статутному капiталi. На посадi перебував з 2015р.Згоди на публiкацiю паспортних даних не отримано.
Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

23.08.2017

обрано

Голова комiсiї з припинення

Тацуняк Богдан Ярославович

 

99.9775

Зміст інформації:

Обрано за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т" (Протокол №1/2017 вiд 23.08.2017р.) у зв'язку з прийняттям рiшення про припинення приватного акцiонерного товариства “Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т” шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, володiє часткою в статутному капiталi- 99,9775%. Попередня посада – Голова Наглядової ради ПрАТ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т". Обрано термiном до закiнчення процесу перетворення. Згоди на публiкацiю паспортних даних не отримано. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

23.08.2017

обрано

Член комiсiї з припинення

Тацуняк Наталiя Ярославiвна

 

0

Зміст інформації:

Обрано за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т" (Протокол №1/2017 вiд 23.08.2017р.) у зв'язку з прийняттям рiшення про припинення приватного акцiонерного товариства “Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т” шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Не володiє часткою в статутному капiталi. Попередня посада – Член Наглядової ради ПрАТ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т". Обрано термiном до закiнчення процесу перетворення. Згоди на публiкацiю паспортних даних не отримано. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

23.08.2017

обрано

Член комiсiї з припинення

Приймак Микола Iванович

 

0

Зміст інформації:

Обрано за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т" (Протокол №1/2017 вiд 23.08.2017р.) у зв'язку з прийняттям рiшення про припинення приватного акцiонерного товариства “Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т” шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Не володiє часткою в статутному капiталi. Попередня посада – Директор ПрАТ "Р Е М Б У Д К О М П Л Е К Т". Обрано термiном до закiнчення процесу перетворення.Згоди на публiкацiю паспортних даних не отримано. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.